Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị quyết quy định không thu lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Ngày bắt đầu: 28/09/2023 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Tham gia góp ý dự thảo Quyết định quy định danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình
Ngày bắt đầu: 03/07/2023 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, đơn vị tính và tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Ngày bắt đầu: 05/06/2023 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định một số mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Ngày bắt đầu: 30/05/2023 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh.
Ngày bắt đầu: 19/05/2023 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày bắt đầu: 10/05/2023 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực tì chính của Sở Tài chính tỉnh Thái Bình
Ngày bắt đầu: 16/11/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 31/05/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Ngày bắt đầu: 04/04/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi Nghị quyết 31/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
Ngày bắt đầu: 03/03/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Dự thảo Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025;
Ngày bắt đầu: 17/11/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Ngày bắt đầu: 11/04/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý
Văn bản dự thảo mới