Tìm kiếm

Tìm thấy: 1 văn bản

STT Tên đề tài Đơn vị chủ trì Thời gian thực hiện
1 NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC PHÂN CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2022-2025 Tài chính ngân sách Sở Tài chính Thái Bình 18/10/2023
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND ngày 27/6/2024 của HĐND tỉnh (05/07/2024)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND ngày 27/6/2024 của HĐND tỉnh

Công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2024 (05/07/2024)

Công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện  dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2024

Chỉ đạo điều hành
Nội dung đang được cập nhật.
Thư điện tử